Chọn ngôn ngữ:    

Tổng hợp công trình GATEC

1.       BUI VAN GA, BUI TRUONG VY, PHAN KY PHUNG: Tính toán ống dày theo lý thuyết từ biến. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng số 2.79, pp. 67-75     

2.       PHUNG XUAN THO, BUI VAN GA, TRAN VAN NAM: Cải tạo hệ thống phanh ô tô khách. Sáng kiến cải tiến kỹ thuật-Sở Giao thông vận tải Quảng nam-Đà Nẵng, 1983 

3.       BUI VAN GA: Quá trình cháy trong động cơ Diesel. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng số 2.85,  pp. 35 - 41, 1985       

4.       BUI VAN GA: Động cơ Stirling. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng số  2.85,  pp. 88 - 94, 1985

5.       BUI VAN GA, M. BRUN, J.M. VIGNON: Transfert de chaleur à la paroi: Flamme frappant sur paroi. CNRS  France- Rapport d'activité -Tom. 3  pp. 851-852. 1989        

6.       BUI VAN GA : Contribution à l'étude des flammes pariétales turbulentes de diffusion. Thèse de Docteur No ECL 89-22, Ecole Centrale de Lyon, 1989          

7.       J. VIGNON, BUI VAN GA, M. BRUN: Etude  expérimentale  d'une flamme turbulente de diffusion. The Combustion Institute -Frenche-British Section Rouen, France, pp. 251-254, 1989  

8.       M. BRUN, BUI VAN GA, J.M. VIGNON: The  wall-flame thermal interaction, case of turbulent diffusion flame of methane in air. CNRS France,  Action de Recherche Concertée: Combustion dans les moteurs à piston.Paris, pp. 151-162, 1989           

9.       BUI VAN GA: Đo tốc độ cháy trong buồng cháy đẳng tích hình trụ. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng số 1.90,  pp. 70 - 77, 1990    

10.    BUI VAN GA: Đo thông lượng nhiệt bằng phương pháp phân tích Fourier nhanh. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng số  6.91, pp.  23 - 27, 1991

11.    BUI VAN GA, J.M. VIGNON, M. BRUN: Wall heat transfer at high temperature. 5th International Symposium on Temperature and Thermal measurment in industry and science Tempmeko' 93, pp. 262 - 267, 1993

12.    BUI VAN GA: Tính toán tia khí thẳng đứng, rối bằng mô hình tích phân: Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng số 1.94,  pp. 4 - 7, 1994      

13.    BUI VAN GA: Góp phần nghiên cứu ngọn lửa tự do, rối và khuếch tán bằng nhiên liệu khí và nhiên liệu lỏng. Luận án Tiến sĩ Khoa học-Kỹ thuật số 19-GDDT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1994       

14.    BUI VAN GA: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ vách đến sự hình thành các chất ô nhiễm và truyền nhiệt giữa lớp biên đang phản ứng và thành nóng. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất Hội Kỹ sư Ô tô Việt nam 6/12 Hanoi , pp. 35-38, 1994        

15.    BUI VAN GA: Thí nghiệm động cơ đốt trong. Giáo trình Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 1994

16.    BUI VAN GA: Tính toán ngọn lửa rối và khuếch tán bằng mô hình tích phân. Science and Technology 7' 94, pp. 36 - 40, 1994    

17.    BUI VAN GA: Nghiên cứu sự hình thành muội than trong các ngọn lửa khuếch tán và rối. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất Hội Kỹ sư Ô tô Việt Nam (6/12)-Hanoi, pp. 95-98, 1994        

18.    BUI VAN GA: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ vách đến sự hình thành các chất ô nhiễm và truyền nhiệt giữa lớp biên đang phản ứng và thành nóng. Science and Technology 8 ' 95,  pp. 58 - 61, 1995         

19.    BUI VAN GA: Nghiên cứu sự hình thành muội than trong các ngọn lửa khuếch tán và rối. Tạp chí Hội Ô tô Việt Nam, số 1, pp. 36 - 38, 1995

20.    BUI VAN GA: Khí xả động cơ: sự tác hại đến môi trường và sức khỏe. Thông tin Môi trường số 2,3  pp.  12 - 14, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1995

21.       BUI VAN GA,cTRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG: Biện pháp kỹ thuật giảm NOx trong khí xả động cơ đốt trong. Thông tin Môi trường số 4  pp.  11 - 13, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1995

22.       BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG: Điều tra mức độ phát ô nhiễm của các loại mô tô ở Đà Nẵng. Thông tin Môi trường số 5, 6  pp.  10 - 13, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1995

23.       BUI VAN GA: Qui luật biến thiên của tốc độ cực đại và bề dày lớp biên tạo ra do ngọn lửa khuếch tán va đập vào vách nóng. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng số 2.95, pp. 121-123, 1995

24.       BUI VAN GA, NGUYEN H.V. HUY: Tính toán nồng độ sản vật cháy trong ngọn lửa tự do. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng số 2.95, pp. 60-63, 1995  

25.       BUI VAN GA: Truyền nhiệt đối lưu giữa lớp biên đang phản ứng và vách nóng. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng số 1.95, pp. 40 - 42, 1995      

26.       BUI VAN GA, NGUYEN SY MAO: Qui luật biến thiên của lưu lượng, động lượng và năng lượng trong ngọn lửa tự do, rối và khuếch tán. Science and Technology 9'95, pp. 57-61, 1995

27.       BUI VAN GA: Nghiên cứu sự hình thành muội than trong các ngọn lửa khuếch tán và rối. Science and Technology 9'95, pp. 77-81, 1995

28.       BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN VAN TE: Hình thành NOx trong buồng cháy động cơ đốt trong. Tạp Chí Giao thông Vận tải, No 5, pp. 45-48, 1995

29.       J.M. VIGNON, BUI VAN GA: Calcul de flammes de diffusion verticales par un modele integral. Joint Meeting the French and German Section of the Combustion Institute, 11-13 October 1995, Mulhouse, France,1995       

30.    BUI VAN GA: Quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Giáo trình Đại học Đà Nẵng, 1995

31.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG: Phương pháp đo độ khói của khí xả động cơ Diesel.Thông tin Môi trường số 10-95  pp.  20 - 22, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1995

32.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG: Tiếng ồn do ô tô gây ra. Thông tin Môi trường số 11-95  pp.  30 - 32, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1995                       

33.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H.TUNG: Tình hình ô nhiễm môi trường do khí xả động cơ đốt trong gây ra ở Quảng Nam-Đà Nẵng. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 2 "Môi trường và Phát triển bền vững ở Việt Nam". Hà Nội 9-1995          

34.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG, TRAN VAN TE: Ô nhiễm môi trường do khói đen của động cơ Diesel. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 2; "Môi trường và Phát triển bền vững ở Việt nam", Hà Nội 9-1995    

35.    BUI VAN GA: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm trong ngọn lửa khuếch tán. Đề tài khoa học cấp trường T-94-N02, nghiệm thu ngày 17-6-1995          

36.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE: Góp phần nghiên cứu qui trình thử các chỉ tiêu ô nhiễm của ô tô. Tạp chí Giao thông Vận tải, No 7, pp. 42-43 và 35, 1995

37.    BUI VAN GA: Lý thuyết lớp biên. Giáo trình Đại học Đà Nẵng, 1995  

38.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG:  Tình trạng nhả khói đen của động cơ Diesel. Thông tin Môi trường số 7  pp.  11 - 15, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1995         

39.    BUI VAN GA, NGUYEN H.V. HUY: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm trong ngọn lửa tự do. Thông tin Môi trường số 8  pp.  7 - 8, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1995     

40.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG: Tình trạng phát ô nhiễm của các loại ô tô Diesel cũ. Thông tin Môi trường số 8 pp.  14 - 16, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1995

41.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG: Phương pháp đo độ khói của khí xả động cơ Diesel. Thông tin Môi trường số 10  pp.  20 - 22, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1995

42.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG: Xử lý cặn dầu thô. Thông tin Môi trường số 5,6  pp.  10 - 12, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1996         

43.    BUI VAN GA , TRAN VAN NAM, TRAN T.H.TUNG, PHAM XUAN MAI: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 1: Cơ sở lý thuyết. Thông tin Môi trường số 7  pp.  21 - 22, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1996       

44.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM,  TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI   : Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 2: Giải phương trình nồng độ. Thông tin Môi trường số 8  pp.  21 - 22, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1996

45.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 3: Trường hợp buồng cháy đẳng tích hình trụ. Thông tin Môi trường số 9  pp.  17 - 19, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1996 

46.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy.Phần 4: Mô hình cháy khuếch tán trong động cơ Diesel. Thông tin Môi trường số 10  pp.  23 - 25, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1996

47.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy.Phần 5: Tính toán nồng độ bồ hóng trong quá trình cháy khuếch tán. Thông tin Môi trường số 11, 12  pp.  19 - 21, Sở KHCNMT QN-ĐN, 1996

48.    BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE: Bồ hóng trong khí xả động cơ Diesel. Tạp chí Giao thông Vận tải, No 2 và 3, 1996  

49.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM,  TRAN T.H. TUNG: Đánh giá mức độ ô nhiễm của xe ‘LAM’ ở nước ta. Tạp chí Ô tô-Xe máy Việt nam-Hội Kỹ Sư Ô Tô Việt nam (VSAE) No 2, pp. 41-44, 1996

50.    BUI VAN GA: Nghiên cứu tốc độ cháy của hỗn hợp khí trong buồng cháy đẳng tích nhờ cảm biến ion. Khoa học-Công nghệ số 10-1996, pp. 91-94, 1996          

51.    BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE: Tính toán nồng độ nhiên liệu và oxy trong ngọn lửa Diesel. Tuyển tập Hội nghị Khoa học nhân kỷ niệm 40 Ngành thành lập Đại học Bách Khoa Hà Nội, pp. 190-197, 1996           

52.    TRAN T.H. TUNG, BUI VAN GA: Ảnh hưởng chế độ sử dụng động cơ Diesel đến sự tạo thành bồ hóng. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96, pp. 278-281, 1996

53.    BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN NAM: Kiến nghị về các chỉ tiêu và qui trình đo mức độ ô nhiễm của ô tô. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96, pp. 144-148, Hanoi, 11-13 Decembre 1996      

54.    TRAN VAN NAM, BUI VAN GA: Tính toán nồng độ CO trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96, pp. 286-291, 1996

55.    BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI: Tính toán nồng độ bồ hóng trong quá trình cháy động cơ Diesel. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96, pp. 234-238, Hanoi, 11-13 Decembre 1996      

56.    J.M. VIGNON, BUI VAN GA: Integral Model for Computation of Buyant Turbulent Diffusion Jet Flames. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96, pp. 70-77. Hanoi, 11-13 Dec 1996

57.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, PHAM XUAN MAI: Xử lý bồ hóng trên đường xả động cơ Diesel. Tạp chí Ô tô-Xe máy Việt Nam-Hội Kỹ Sư Ô Tô Việt nam (VSAE) No 3, pp. 18-23, 1996

58.    BUI VAN GA: Sử dụng hàm Bêta trong mô hình tính toán ngọn lửa khuếch tán. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng, số 1, pp. 18-21, 1996

59.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM: Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ xăng. Tạp chí Khoa học Công nghệ, No 13, pp. 20-24, 1997   

60.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM: Tính toán quá trình cháy trong động cơ xăng có buồng cháy dạng hình cầu. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng, số 2, pp. 11-14, 1997

61.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, M. BRUN, J.M. VIGNON: Động học phản ứng tạo Monoxyde carbon (CO) trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tạp chí Khoa học Công nghệ, No 14, pp. 62-69, 1997

62.     BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI: Mô hình toán học tính toán nồng độ bồ hóng trong quá trình cháy khuếch tán. Tạp chí Khoa học Công nghệ, No 14, pp. 52-57, 1997

63.     BUI VAN GA, TRAN VAN NAM: On the Treatment of Emission Gas from Furnaces Using Crude Oil Resident. Proceeding of International Conference Dung Quat, pp. 212-218, Danang, 29 Mars-2 Avril, 1997

64.     BUI VAN GA: Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Giáo dục, 1997

65.     BUI VAN GA: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy: Phần 1 : Mô hình hóa sự hình thành carbon monoxide trong quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Hội nghị Khoa học các đề tài cơ bản cấp Nhà nước trong
           lĩnh vực hóa lý, Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 1997

66.     BUI VAN GA: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy của  động cơ đốt trong. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học về  Đào tạo và NCKH bảo vệ môi trường, Thành phố Hồ Chí Minh, pp. 205-212, ngày 11-13 tháng 11-1997

67.     BUI VAN GA: Mô hình hóa ngọn lửa tự do, rối và khuếch tán. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 4, Hà Nội 1-2/12/1997        

68.     BUI VAN GA: Phát triển mô hình ngọn lửa khuếch tán để tính toán quá trình cháy trong động cơ Diesel. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 6 Hà Nội, 3-5 tháng 12 năm 1997 

69.     BUI VAN GA, TRAN VAN NAM: Sự phát triển của động cơ đốt trong dưới tác động của luật bảo vệ môi trường. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng, số 12-1997, pp. 11-13

70.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm bằng phương pháp mô hình hóa. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng, số 9-10-1997, pp. 16-19

71.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI: Giải pháp Kỹ thuật cho vấn đề ô nhiễm do động cơ Diesel gây ra. Thông tin Môi trường, số 1-1997, Sở KHCNMT Đà Nẵng, pp. 21-23           

72.    BUI VAN GA: Tính toán sự phân bố đại lượng bảo toàn trong mô hình cháy khuếch tán bằng hàm đa thức bậc hai. Tập san khoa học Đại học Đà Nẵng số 3, pp. 1-5, 1998       

73.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM: Mô hình hóa quá trình cháy và sự hình thành CO trong động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 15, pp. 64-69, 1998   

74.    BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, Maurice BRUN: Tính toán quá trình cháy động cơ Diesel theo mô hình ngọn lửa khuếch tán. Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 15, pp. 39-46, 1998        

75.    BUI VAN GA, DUONG V. DUNG: Ô tô sử dụng nhiên liệu khí: một giải pháp giảm ô nhiễm môi trường. Thông tin Môi trường số 2-3/1998, Sở KHCNMT Đà Nẵng, pp. 18-20, 1998  

76.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM: Bố trí mạng lưới quan trắc môi trường không khí tại Thành phố Đà Nẵng. Thông tin Môi trường số 5-6/1998, Sở KHCNMT Đà Nẵng, pp. 17-23, 1998        

77.    BUI VAN GA: Tính toán sự khuếch tán của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí và môi trường Hội cơ học Việt Nam-Hội cơ học Thủy khí, Đà Nẵng 7-1998     

78.    BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế dộ vận hành đến nồng độ NOx trong khí xả động cơ Diesel phun gián tiếp. Giao thông Vận tải số 6, pp. 50-52, 1998

79.    BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE: Khảo sát tính kinh tế và mức độ phát sinh NOx của động cơ 4VD14.5/12-1SRW. Tạp chí Giao thông Vận tải số 8, pp. 21-24, 1998

80.    BUI VAN GA: Tính toán kích thước đặc trưng của giọt ngưng bên ngoài ống làm mát. Tập san khoa học Đại học Đà Nẵng, số 5, pp. 488-493, 1998          

81.    BUI VAN GA: Investigation of Gas Direct Injection Engine by Experimental Model. Proceedings of the 5th ASEAN Science Technology Week, pp. 157-163, Hanoi, 12-14, October 1998

82.    BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, Maurice BRUN, Jean Marc VIGNON : Modele integral de flammes turbulentes de diffusion pour le calcul de la combustion Diesel. Entropie No 216, pp. 52-59, 1999       

83.    BUI VAN GA: Tính toán sự khuếch tán của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 19-20, pp. 109-115, 1999

84.    BUI VAN GA: Tính toán sự hình thành và khuếch tán của bồ hóng trong cột khói của các đám cháy lớn. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí và phòng chống thiên tai, pp.135-142 Đà Lạt 28-30/ 7/1999 

85.    PHAM THI K. LOAN, BUI VAN GA: Giới thiệu một số kết quả tính toán chế độ quay lồng của tua-bin bằng phần mềm N3S. Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 19-20, pp. 116-120, 1999

86.    BUI VAN GA: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong qua trình cháy. Phần 2 : Mô hình hóa quá trình cháy và sự hình thành bồ hóng trong ngọn lửa khuếch tán. Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu
          khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết, Hà Nội 16-01-1999, pp 299-320

87.    BUI VAN GA: Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong hoạt động công nghiệp. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng, Số 6-7/1999, pp. 14-17           

88.    BUI VAN GA: Nghiên cứu sử dụng động cơ nhiên liệu khí ở Việt Nam  . Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số B97-III-01TĐ, Nghiệm thu tháng 11-1999        

89.    BUI VAN GA: Nghiên cứu kỹ thuật tạo hỗn hợp phân lớp cho động cơ dùng nhiên liệu  khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. International Conference on Automotive Technology ICAT’99, pp. 101-107 Hà Nội, October 21-24, 1999 

90.    BUI VAN GA: Mô hình hóa sự phát tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng, Số 1/1999, pp. 10-12  

91.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, HO TAN QUYEN: Xe gắn máy dùng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. International Conference on Automotive Technology ICAT’99, pp. 133-139 Hà Nội, October 21-24, 1999         

92.    TRAN T.H. TUNG, BUI VAN GA, TRAN VAN TE: Tính toán qua trình cháy và nồng độ NOx trong động cơ Diesel phun gián tiếp. International Conference on Automotive Technology ICAT’99, pp. 148-154 Hà Nội, October 21-24, 1999         

93.    BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE: Tính toán nồng độ NOx trong buồng cháy động cơ Diesel phun gián tiếp. Tạp chí Khoa học-Công nghệ số 21, pp. 1-4 và 65, 1999

94.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI, VAN THI BONG: Ô tô và ô nhiễm môi trường. Nhà Xuất Bản Giáo dục, 1999     

95.    BUI VAN GA: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong qua trình cháy. Phần 3 : Mô hình hóa sự hình thành bồ hóng trong buồng cháy động cơ Diesel phun trực tiếp. Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học
         cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết, Hà Nội 22-01-2000, pp 193-201, 2000   

96.    BUI VAN GA: Sử dụng xăng không pha chì ở Việt Nam. Tạp chí Giao Thông Vận tải số 3, pp 49-51, 2000   

97.    BUI VAN GA: Mathematical Model for Turbulence Diffusion Flames. International Conference on High Performance Scientific Computing Hanoi March 27-31,2000       

98.    BUI VAN GA: Bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển bền vững của các khu công nghiệp trên trục kinh tế Đà Nẵng-Tam Kỳ-Dung Quất. Hội thảo quốc tế: Chiến lược kinh tế xã hội đối với Miền Trung Việt Nam trước thềm thế kỷ 21,
          Đà Nẵng 20-21/4/2000, pp. 168-174

99.    BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, HO TAN QUYEN: Một số kết quả thực nghiệm trên xe máy sử dụng nhiên liệu khí  dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tạp chí Giao thông Vận tải số 5, pp. 35-37, 2000

100.  BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG: Tính tóan tia phun khuếch tán trong môi trường không khí yên tĩnh. Tạp chí Bảo hộ Lao động Số 8, pp. 15-18, 2000     

101.   BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, NGUYEN HUU HUE: Hệ thống nhiên liệu của xe máy sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng, số 7, pp. 1-5, 2000

102.   BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG: Mô hình tia phun chảy tầng trong môi trường không khí không yên tĩnh. Tạp chí Bảo hộ Lao động Số 7, pp. 15-20, 2000        

103.   BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUONG: Tính toán tia phun rối, khuếch tán chịu ảnh hưởng của lực trọng trưòng trong môi trường không khí vận động. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng, số 7, pp. 66-70, 2000

104.   BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, Liviu GEORGESCU: A mathematical model for calculation of turbulence diffusion combustion in air and in Diesel engines. Proceedings of the VII International Conference of Motor Vehicles CAR-2000 (FISITA, SIAR),
           Romania, 16-17 Nov. 2000, Vol ICE, pp 8-16     

105.  Liviu GEORGESCU BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI: Researches concerning fuel consumption of automobiles in real urban traffic. Proceedings of the VII International Conference of Motor Vehicles CAR-2000 (FISITA, SIAR), Romania, 16-17 Nov. 2000,
          Vol. ICE, pp 8-16      

106.  BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG, NG. HUU HUONG: Nghiên cứu sự phân bố nồng độ các chất ô nhiễm trong tia phun rối khuếch tán. Tạp chí Bảo Hộ Lao Động số 11, pp. 8-10, 2000        

107.  BUI VAN GA, LE VAN TUY, Maurice BRUN: Ảnh hưởng của các thông số vận hành đến tính năng của động cơ sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tạp chí Giao thông vận tải số 10/2000, pp. 27-29

108.  BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUE: Bộ tạo hỗn hợp cho xe gắn máy sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tạp chí Giao thông Vận tải số 12/2000, pp. 44-47, 2000      

109.  BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUE: Bộ chế hòa khí hai nhiên liệu LPG/xăng dùng cho xe gắn máy hai bánh. Tạp chí Khoa học-Công nghệ số 25-26, pp. 69-73, 2000      

110.  BUI VAN GA: Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số B00-III-14TĐ, nghiệm thu ngày 21-12-2000    

111.  BUI VAN GA, TR.THANH HAI TUNG: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong qua trình cháy. Phần 4 : Mô hình hóa sự hình thành NOx trong buồng cháy động cơ Diesel. Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu
         khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết, Hà Nội 06-01-2001, pp. 203-209

112.  BUI VAN GA: Vấn đề kinh tế và môi trường trong tái sinh chất thải plastic. Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững,  pp. 136-145. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2001  

113.  Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Hữu Hường: Sử dụng xe gắn máy chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng để làm giảm ô nhiễm môi trường không khí. Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ Giao Thông Vận Tải), No 4, pp. 51-54, 2001

114.  Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang, J.M. Vignon: Calculation of turbulent diffusion jets under effects of gravity and moving surrounding air. Vietnamese Journal of Mechanics, Vol. 23, No. 2, pp. 87-94, 2001

115.  Bùi Văn Ga: The Two Wheels Motorcycle Running on Liquefied Petroleum Gas (LPG) : A Solution for Urban Air Pollution in Vietnam. 6th ASEAN Science Technology Week, pp. 221, Brunei 17-19 Septembre 2001                                                                                

116.  Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Phan Minh Đức, M. Brun,J, M. Vignon: Mô hình hóa diễn biến áp suất trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức phun LPG trực tiếp. Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ Giao Thông Vận Tải), No. 11, pp. 43-46, 2001

117.  Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, M. Brun, J.M. Vignon: Nghiên cứu thực nghiệm tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Khoa Học và Công Nghệ, No. 29, pp. 39-43, 2001

118.  Bùi Văn Ga: Xe gắn máy chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng: Một giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đô thị. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 6 (khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), Bộ KHCNMT, pp. 292-298, Đà Nẵng, 13-14/12/2001

119.  Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang: Mô hình hóa sự phát tán  các chất ô nhiễm từ ống khói công nghiệp. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 6 (khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), Bộ KHCNMT, pp. 258-264, Đà Nẵng, 13-14/12/2001                                      

120.  Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng: Quá trình bốc hơi của tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ. Tạp chí Giao thông Vận tải, No. 12, pp. 32-34, 2001

121.  Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Trần Văn Nam: Mô phỏng tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Khoa Học và Công Nghệ, No. 30-31, pp. 97-103, 2001

122.  Bùi Văn Ga, Phan Quang Xưng, André BONTEMPS: Tính toán biên dạng cánh mảnh của ống ngưng hơi. Khoa Học và Công Nghệ, No. 34-35, pp. 91-96, 2002

123.  Bùi Văn Ga, Lê Văn Lữ: Integral Model for Soot Formation Calculation  of  Turbulent Diffusion Flames in Industrial Furnaces. 6th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers,Estoril-Lisbon, Portugal, 02-05 April 2002                       

124.  Phan Quang Xưng, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng: So sánh các đặc trưng của tia phun LPG so với các tia phun nhiên liệu lỏng truyền thống. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng, No. 9, pp. 1-8, 2002

125.  Phạm Thị Kim Loan, Bùi Văn Ga, Jean Louis KUENY: Phương pháp mới mô phỏng ảnh hưởng của bộ phận hướng dòng đến dòng chảy tại cửa vào của bánh công tác tuabin Francis. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, No. 9, pp. 93-98, 2002

126.  Bùi Văn Ga, Phan Quang Xưng, André BONTEMPS : Đánh giá sai số trong tính toán hệ số truyền nhiệt qua ống ngưng có cánh mảnh. Hội Nghị Khoa học-Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách Khoa- ĐHQG T.p Hồ Chí Minh, 25 - 26/4/2002,
          Phân Ban G.T, pp. 135-140,

127.  Phạm Xuân Mai, Nguyễn Lê D. Khải, Bùi Văn Ga, L. Georgescu: Methodologies for determinining fuel consumption and gas exhaust for a Daewoo Cielo car in difficult urban traffic. Hội Nghị Khoa học-Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách Khoa-
          ĐHQG T.p Hồ Chí Minh, 25 - 26/4/2002, Phân Ban G.T, pp. 7-13

128.  Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Van Tuy: Xây dựng phần mềm tính toán quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, No 36 + 37/2002, pp. 131-137.

129.  Bui Van Ga, Phan Quang Xung: Tính toán biên dạng cánh mảnh của ống ngưng hơi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, No 34 + 35/2002, pp. 91-96.

130.  Bùi Văn Ga: Quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Nhà Xuất Bản Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội, 2002

131.  Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung: LPG Motorcycles. ICAT 2002, PROCEEDINGS International conference on automotive technology, paper 031. Science and Technics publishing house.

132.  Bui Van Ga, Tran Van Nam: Planning Urban Transport System for Danang City. ICAT 2002, PROCEEDINGS International conference on automotive technology, paper 032. Science and Technics publishing house.

133.  BUI Van Ga, TRAN Van Nam, PHUNG Xuan Tho: Clean Buses in Vietnam     : International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 033, Hanoi, 24-28 October 2002

134.  BUI Van Ga, TRAN Van Nam, HO Tan Quyen, TRAN Dien: Design The Small Bus Run With Liquidized Petrol Gases (LPG) On Vehicle Daihatsu Hijet Jumbo 1.6. International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 034, Hanoi, 24-28 October 2002

135.  Bui Van Ga, Tran Van Nam, Ho Tan Quyen: LPG Fueling System for Automobiles Daihatsu 1.6 to Match Urban Transport Conditions in Vietnam ICAT 2002, PROCEEDINGS International conference on automotive technology, paper 041
          Science and Technics publishing house.

136.  BUI Van Ga, PHAM Xuan Mai, NGUYEN Huu Huong: Calculation of LPG Stratified Mixture Formation in a Direct Injection Engine. International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 044, Hanoi, 24-28 October 2002                                              

137.  BUI Van Ga, PHUNG Xuan Tho, NHAN Hong Quang: Eperimental study of turbulence air jet by Laser Dopler Anemometry (LDA). International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 047, Hanoi, 24-28 October 2002  

138.  Bui Van Ga, Duong Viet Dung, Tran Van Nam: Simulation of liquefied petroleum gas jet in combustion chamber of spark ignition engine. Vietnam Journal of Mechanics, Volume 24 Number 4, Page 209-218, 2002

139.  Bui Van Ga, Nhan Hong Quang, Nguyen Huu Huong: Simulation of highly vapoized fuel jet in combustion chamber of spark ignition engine. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập IV, trang 112-119, Hà Nội, 12-2002.

140.  Bui Van Ga, Duong Viet Dung, Phan Quang Xung: So sánh các đặc trưng của tia phun LPG với các tia phun nhiên liệu lỏng truyền thống. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập V: Cơ học máy, trang 148 - 155, Hà Nội, 12-2002

141. Pham Thi Kim Loan, Bui Van Ga: Một phương pháp mô phỏng ảnh hưởng của bộ phận hướng dòng đến dòng chảy tại cửa vảo của bánh công tác Tuabin Francis. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập V: Cơ học máy, trang 156 - 161,
         Hà Nội, 12-2002

142. Bui Van Ga, Tran Van Nam: Qui hoạch mạng lưới giao thông công cộng Thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đà Nẵng, số 87/2002, trang 16-19

143. Bui Van Ga: An Integral Model for Calculation of LPG Jet Development in Combustion Chamber of Spark Ignition Engine. International Conference on HPSC, Hanoi 10-14 March  2003

144. Bui Van Ga, Nguyen Ngoc Linh, Nguyen huu Huong: Tạo hỗn hợp phân lớp trong buồng cháy động cơ phun LPG trực tiếp bằng cánh hướng dòng đặt trước xú páp nạp. Tạp chí Giao thông vận tải, số 7/2003, pp. 55-58, 2003

145. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen huu Huong, Le Van Lu: Mô hình ba khu vực trong tính toán quá trình cháy phân lớp của động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG. Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, pp. 116-124, Đà Nẵng, 21 -23/7/2003

146. Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Nguyen Huu Huong, Nguyen Ngoc Linh: Xác định trường nồng độ của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức bằng mô hình hiện tượng. Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, pp. 125-132, Đà Nẵng, 21 -23/7/2003

147. Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nhan Hong Quang, Nguyen huu Huong: Xác định trường tốc độ của tia phun LPG bằng mô hình thực nghiệm. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, pp. 467-476, Đà Nẵng, 21-23/7/2003

148. Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nguyen Huu Huong: Tốc độ cháy của LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, pp. 477-484, Đà Nẵng, 21-23/7/2003

149. Bui Van Ga, Pham Xuan Mai, Nguyen Huu Huong, Ho Tan Quyen: Nghiên cứu sự phân bố nồng độ trong tia phun bằng phương pháp quay phim cao tốc. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng, 21-23/7/2003

150. BUI Van Ga, PHAM Xuan Mai, HELBRINGER Charles : Technologie "Douce" pour la protection du litoral. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, pp. 306-311, Đà Nẵng, 21-23/7/2003

151. Pham Thi Kim Loan, Bui Van Ga: Numerical simulation of the flow in a Francis turbine at nominal and off-design operating conditions. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, pp. 279-286, Đà Nẵng, 21-23/7/2003

152. Maha AHMAD, Van Ga BUI , André BONTEMPS, Hébert SALLEE, Daniel QUENARD : Caracterisation et comportement thermique de cloisons contenant un Materiau à Changement de Phase (MCP). Congrès Francais de Thermique, SFT 2003, Grenoble, France, 3-6 Juin 2003.

153. Bui Van Ga, Ho Tan Quyen, Nhan Hong Quang: Phương tiện giao thông sạch phù hợp với điều kiện Việt Nam. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22-23/8/2003, pp. 187-195

154.  Bui Van Ga, Pham Xuan Mai, Nguyen Huu Huong, Nguyen Ngoc Linh : Động cơ cháy phân lớp sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22-23/8/2003, pp. 347-354

155.  Bùi Văn Ga, Nguyễn Ngọc Diệp, Trần Văn Nam: Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp "ENVINDUS". Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22-23/8/2003, pp. 276-285

156.  Phạm Văn Lang, Bùi Văn Ga, Phạm Xuân Mai, Phạm Thị Kim Loan, Charles HELBRINGER: Công nghệ phục hồi và bảo vệ bờ biển. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22-23/8/2003, pp. 323-328

157.  Bùi Văn Ga, Nguyễn Ngọc Diệp, Hoàng Thị Lan Phương, Cao Xuân Tuấn, Lê Thị Hải Anh: Xử lý chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22-23/8/2003, pp. 9-18

158.  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam: Xử lý chất thải rắn. Tạp chí Khoa học và Phát triển, No 94, pp. 25-28, 2003

159.  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Nguyễn Hữu Hường, Phạm Xuân Mai: Xác định trường nồng độ của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phương pháp phân tích ảnh. Khoa học và Công nghệ, số 42-43, pp. 57-62, 2003

160.  Bùi Văn Ga, Phùng Xuân Thọ, Nguyễn Hữu Hường: Xác định tốc độ cháy của hỗn hợp LPG-không khí trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp. Khoa học và Công nghệ, số 42-43, pp. 63-68, 2003

161.  Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nguyen Huu Huong: Mô hình hóa quá trình cháy phân lớp trong động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG. Tạp chí Giao thông Vận tải, No 9/2003, pp. 59-61

162.  BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, TRAN VAN NAM, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường công nghiệp. Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, pp. 87-98, Quinhon 12-2003

163.  BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG: Phần mềm hỗ trợ qui hoạch bãi chôn lấp rác. Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, pp. 109-117, Quinhon 12-2003

164.  BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, TRAN VAN NAM, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG: “ENVINDUS”: Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp. Tạp chí Khoa học và Phát triển-Đà Nẵng, số 95, pp. 23-25, 2003

165.  BUI VAN GA: Xe gắn máy hai nhiên liệu LPG/xăng. Đăng Kiểm Việt Nam, 10-2003, pp. 9-12

166.  BUI VAN GA: Trí thức với sự phát triển của Thành phố Đà Nẵng. Khoa học và Phát triển, số 97, pp. 10-12&32, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, 2003

167.  BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, NGUYEN HUU HUONG: Three-zone model in calculating stratified-charge combustion process of LPG direct injection spark ignition engine. National Conference of Fluid Mechanics, Hanoi, 8-9 April 2004

168.  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, NGUYEN NGOC LINH: Soot formation analysis in turbulent diffusion flames. National Conference of Fluid Mechanics, Hanoi, 8-9 April 2004

169.  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, LE VAN TUY, HO TAN QUYEN: Sử dụng LPG trên xe gắn máy và xe búyt nhỏ. Hội nghị Khoa học-Công nghệ, Kỷ Niệm 40 năm Ngày Thành lập Cục Đăng Kiểm Việt Nam, pp. 116-121, Hà Nội 16-4-2004

170.  BUI VAN GA, HO SY XUAN DIEU: Ô tô hybrid : Phương tiện giao thông cá nhân ô sạch phù hợp với điều kiện Việt Nam. Hội nghị Khoa học-Công nghệ, Kỷ Niệm 40 năm Ngày Thành lập Cục Đăng Kiểm Việt Nam, pp. 165-172, Hà Nội 16-4-2004

171.  BUI VAN GA: Đào tạo nhân lực phục vụ sự phát triển Thành phố Đà Nẵng. Khoa học và Phát triển, số 101, pp. 6-7&39, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, 2004

172.  Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nhan Hong Quang, Nguyen Huu Huong: Phenomenological model for determining velocity field of LPG jet in combustion chamber of direct injection SI engine. Vietnam Journal of Mechanics Vol. 26, No2, pp. 83-92, 2004

173.  BUI VAN GA: Tramway: Giải pháp phù hợp với giao thông công cộng ở Đà Nẵng. Khoa học và Phát triển, số 102, pp. 9-11,15, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, 2004

174.  BUI VAN GA: Các thông số kỹ thuật phù hợp với hệ thống tramway tương lai của Đà Nẵng. Khoa học và Phát triển, số 104, pp. 4-8, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, 2004

175.  BUI VAN GA, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH: Đánh giá mô hình tạo bồ hóng của Tesner-Magnussen bằng thực nghiệm trên ngọn lửa Diesel. Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8, pp. 98-107, Hà Tiên, 20-22/7/2004

176.  BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, LE VAN TUY, NGUYEN NGOC LINH: Đo nồng độ bồ hóng trong buồng cháy Phụ của động Cơ Mazda WL bằng visioscope. Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8, pp. 89-97, Hà Tiên, 20-22/7/2004

177.  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, DUONG VIET DUNG, NHAN HONG QUANG: Tính tóan tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phần mềm FLUENT. Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8, pp. 108-114, Hà Tiên, 20-22/7/2004

178.  BUI VAN GA, PHUNG XUAN THO, NGUYEN NGOC LINH: Sự hình thành bồ hóng trong ngọn lửa Diesel. Tạp chí Giao thông-Vận tải, số 7/2004, pp. 37-39, 2004

179.  BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, NGUYEN HUU HUONG, NGUYEN NGOC LINH: Calculation of stratified-charge combustion in LPG direct injection spark ignition engine. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania, 19-22 October 2004

180.  BUI VAN GA, PHUNG XUAN THO, PHAM XUAN MAI, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH: Soot formation analysis in turbulent diffusion flames by Visoscope. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania, 19-22 October 2004

181.  BUI VAN GA, TRAN THANH H. TUNG, PHAM XUAN MAI, NG. NGOC LINH: Temperature distribution and soot formation analysis in pre-chamber of Mazda WL engine by AVL Visioscope. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania, 19-22 October 2004

182.  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HO SI XUAN DIEU, NGUYEN NGOC LINH: Nghiên cứu sự phân bố bồ hóng trong buồng cháy phụ của động cơ MAZDA WL bằng visioscope. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 48-49, pp. 151-156, 2004

183.  BUI VAN GA: Combustion of LPG-air lean mixture and its application on motorcycle engines. The ASEM workshop on EU/ASIA Science and Technology co-operation on clean technology, Hanoi, 3-4 November, 2004, pp. 351-359

184.  PHAM THI KIM LOAN, BUI VAN GA: 3D unsteady turbulent flow analysis in a Francis turbine runner at nominal and off-design operating conditions. Vietnam Journal of Mechanics, vol. 26. No. 3, 2004, pp. 148-156 

185.  BUI VAN GA, BUI THI MINH TU, PHAM THI DONG PHUONG: Bộ phụ kiện GA-01 cho xe gắn máy chạy gas LPG. Khoa học và Phát triển, No 106/2004, pp. 27-30

186.  BUI VAN GA, BUI THI MINH TU: Hệ thống nhiên liệu của xe gắn máy chạy bằng ga LPG. Tạp chí Giao thông vận tải, số 10/2004, pp. 23-24 và 27

187.  BUI VAN GA: Quá trình cháy: Mô hình hóa và thực nghiệm. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học, pp. 38-44, Hà Nội, 8-9/4/2004

188.  BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, NGUYEN HUU HUONG, NGUYEN NGOC LINH: Three-zone model in calculating stratified-charge combustion process of LPG direct injection spark ignition engine. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học, pp. 45-54, Hà Nội, 8-9/4/2004

189.  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH: Soot formation analysis in turbulent diffusion flames. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học, pp. 55-69, Hà Nội, 8-9/4/2004

190.  BUI VAN GA, NGUYEN QUAN: Thiết kế bố trí hệ thống động lực trên ô tô hybrid 2 chỗ ngồi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 4(8)/2004, pp. 4-8

191.  BUI VAN GA: Xe gắn máy sạch. Tạp chí Giao Thông Vận Tải số 1+2-2005, pp. 75-77

192.  BUI VAN GA, NGUYEN QUAN: Ô tô hybrid (lai) Việt Nam. Khoa học và Phát triển, số 109+110-2005, pp. 28-32

193.  BUI VAN GA, NGUYEN QUAN: Nghiên cứu hệ thống động lực cho ô tô hybrid (lai) Việt Nam. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 3-2005, pp. 58-60

194.  BUI VAN GA, NGUYEN QUAN: Xe kéo rác. Khoa học và Phát triển, số 111-2005, pp. 14-17

195.  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, NGUYEN NGOC LINH: Tính toán bức xạ bồ hóng trong ngọn lửa Diesel. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005, pp. 77-86, Hạ Long, 20-22/7/2005

196.  BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, LE VAN LU: Quan hệ giữa nồng độ bồ hóng và nồng độ NOx trong sản phẩm cháy của lò hơi. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005, pp. 107-114, Hạ Long, 20 -22/7/2005

197.  BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG, PHAM THI KIM LOAN: Calculation of Velocity Field of LPG Jet in Combustion Chamber of GDI Engine Under Effect of Admission Gas Flow.Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005, pp. 99-106, Hạ Long, 20 -22/7/2005

198.  BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, HO TAN QUYEN, LE VAN TUY: Phần mềm tính toán hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG cho động cơ đánh lửa cưỡng bức. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005, pp. 87-98, Hạ Long, 20-22/7/2005

199.  BUI VAN GA, PHAM THI KIM LOAN, NHAN HONG QUANG: Comparison of velocity distribution in turbulent diffusion jet given by the integral model and code CFD FLUENT 6.0. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 27, No. 1-2005, pp. 51-58

200.  BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUONG, LE VAN LU: Mô phỏng sự phân lớp nồng độ nhiên liệu trong buồng cháy động cơ GDI sau khi kết thúc quá trình phun. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 6/2005, pp. 32-33