Chọn ngôn ngữ:    

Tổng hợp công trình GATEC2

201.  BUI VAN GA: Tramway-Giải pháp phù hợp với giao thông công cộng Đà Nẵng. Tạp chí Giao thông-Vận tải, số 9-2005, pp. 53-55

202.  BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, PHAM XUAN MAI, NGUYEN HUU HUONG: Calculation of Stratified Charge Combustion in LPG Direct Injection Spark Ignition Engine. Paper 040, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005, Hanoi, October 22-24, 2005

203.  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH: Study of Soot Formation in Turbulent Diffusion Flame by Visioscope. Paper 041, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005, Hanoi, October 22-24, 2005

204.  BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, HUYNH BA VANG, NGUYEN NGOC LINH: Temperature and Soot Distribution Analysis in Pre-Chamber of MAZDA WL Engine by AVL Visioscope. Paper 042, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005, Hanoi, October 22-24, 2005

205.  BUI VAN GA: Combustion of LPG-Air Lean Mixture and its Application on Motorcycle Engines. Paper 043, pp. International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005, Hanoi, October 22-24, 2005

206.  BUI VAN GA, NGUYEN QUAN, HO SI XUAN DIEU : A study of Power Train System for Vietnamese Hybrid Car. Paper 044, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005, Hanoi, October 22-24, 2005

207.   BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, HO TAN QUYEN, LE VAN TUY: Numerical Code for Calculation of LPG supplying System of Spark Ignition Engines. Paper 045, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005, Hanoi, October 22-24, 2005

208.   BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, LE VAN LU: Correlation Between Soot and NOx Concentrations in Combustion Products of Industrial Furnance. Paper 047, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005, Hanoi, October 22-24, 2005

209.   BUI VAN GA: Xe chở rác cỡ nhỏ chạy bằng LPG. Khoa học và Công nghệ số... Đại học Đà Nẵng

210.  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HO TAN QUYEN, TRAN DIEN: Tính năng của động cơ 100cc khi chạy bằng LPG với bộ phụ kiện DATECHCO-GA5. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Vũng Tàu, 26-27/7/2006, pp. 165-172

211.  BUI VAN GA, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vận hành lò đốt công nghiệp đến nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Vũng Tàu, 26-27/7/2006, pp. 173-184

212.  BUI VAN GA, TRAN DIEN: So sánh đặc tính của động cơ 100cc khi chạy bằng xăng và bằng LPG với bộ phụ kiện DATECHCO-GA5. Tạp chí Giao Thông-Vận Tải, số 7, pp. 15-17, 2006

213.  BUI VAN GA, TRAN VAN NAM: Combustion of LPG-Air Lean Mixture: A solution for pollution reduction of motorcycles in Vietnam. The 6th General Seminar of the Core University Program “Environmental Science and Technology for sustainability of Asia, Kumamoto, Japan, 2-4 October 2006, pp. 361-367

214.  BUI VAN GA, LE VAN TUY, HUYNH BA VANG: Tính năng xe chở rác ba bánh chạy bằng LPG. Tạp chí Giao Thông-Vận Tải, số 10, pp. 32-34, 2006

215.  BUI VAN GA, LE VAN LU: Nghiên cứu thực nghiệm sự hình thành NOx và CO trong buồng đốt lò hơi công nghiệp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 3(15), 4(16), pp. 1-5, 2006

216.  NGUYEN NGOC LINH, BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HUYNH BA VANG, LE VAN LU: Nghiên cứu thực nghiệm hệ số bức xạ nhiệt của ngọn lửa khuếch tán. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 3(15), 4(16), pp. 10-14, 2006

217.  BUI VAN GA, NGUYEN NGOC LINH: Nghiên cứu thực nghiệm truyền nhiệt bức xạ trong buồng cháy động cơ Diesel. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, No12, pp. 27-29, 2006

218.  TRAN VAN NAM, BUI VAN GA, NGUYEN NGOC LINH: So sánh bức xạ của bồ hóng cho bởi mô hình và thực nghiệm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 1(18), pp. 49-55, 2007

219.  BUI VAN GA, NGO VAN LANH, NGO KIM PHUNG, VENET CEDERIC: Thử nghiệm khí biogas trên động cơ xe gắn máy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 1(18), pp. 1-5, 2007

220.  BUI VAN GA, NGO VAN LANH, NGO KIM PHUNG: Tinh luyện khí biogas để chạy động cơ đốt trong. Khoa học và Phát triển, Đà Nẵng 4-2007

221.  BUI VAN GA, TRUONG LE BICH TRAM, TRUONG HOANG THIEN, PHAM DUY PHUC, DANG HUU THANH, Juliand ARNAUD: Hệ thống cung cấp khí biogas cho đông cơ kéo máy phát điện 2HP. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 3(20), 2007, pp. 80-85

222.  Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng: Nghiên cứu hệ thống không tải-làm đậm cho động cơ sử dụng nhiên liệu khí. Tạp chí Giao thông-Vận tải số 9/2007, pp. 36-37 và 28

223.  Bui Van Ga, Nhan Hong Quang, Truong Le Bich Tram: Small Power Engine Fueled with Biogas. The 4th Seminar on Environment Science and Technology Issues Related to the Sustainable Development for Urban and Coastal Areas, pp. 257-263. Japan-Vietnam Core University Program, Danang 27-28 September 2007

224.  Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung: Energy-Environment Issue in Transport of Vietnam. The 4th Seminar on Environment Science and Technology Issues Related to the Sustainable Development for Urban and Coastal Areas, pp. 264-269. Japan-Vietnam Core University Program, Danang 27-28 September 2007

225.  Bui Van Ga, Le Van Tuy, Huynh Ba Vang, Le Van Lu, Nguyen Ngoc Linh: Experimental Study of Radiation Heat Tranfer Coefficient of Diffusion Flames. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 29, No. 2, pp. 98-104, 2007

226.  Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Ngoc Linh: Comparison of Soot Radiation in Diesel Flame Given by Mathematical Model and by Experimental Data. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 29, No. 3, pp. 293-302, 2007

227.  Bùi Văn Ga, Trương Lê Bích Trâm, Trương Hoàng Thiện, Lê Minh Tiến: Hệ thống cung cấp khí biogas cho động cơ cỡ nhỏ. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007, pp. 159-168

228.  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Linh: Đánh giá mô hình tính toán bức xạ bồ hóng bằng thực nghiệm trên ngọn lửa Diesel. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007, pp. 141-150

229.  Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Văn Lữ: Ảnh hưởng của vị trí cung cấp không khí thứ cấp đến nồng độ CO và NOx trong khí thải lò đốt công nghiệp. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007, pp. 151-158

230.  Bùi Văn Ga, Huỳnh Bá Vang, Hồ Sĩ Xuân Diệu, Nguyễn Quân: Bài toán năng lượng và môi trường trong giao thông đô thị ở Việt Nam. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007

231.  Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến: Sử dụng khí biogas trên động cơ đốt trong cỡ nhỏ. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 7-8/12/2007, pp. 135-148

232.  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Hồ Sĩ Xuân Diệu, Nguyễn Quân: Thiết kế hệ thống động lực cho ô tô hybrid điện-nhiệt hai chỗ ngồi. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 7-8/12/2007,

233.  Bùi Văn Ga, Lê Văn Tụy, Huỳnh Bá Vang: Xe chở rác ba bánh chạy bằng LPG. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 7-8/12/2007

234.  Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến: Động cơ tĩnh tại sử dụng biogas. Hội nghị "Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực môi trường", Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng, ngày 29-12-2007

235.  GS.TSKH. Bùi Văn Ga, Th.S. Nguyễn Quân: Xe gắn máy hybrid điện-gas. Tạp chí Giao thông Vận tải số 1+2/2008, pp. 49-51 và 68

236.  BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN THANH HAI TUNG: Compression Ignition Engine Fueled by Biogas. Hội nghị toàn quốc về Cơ học Thủy Khí, Phan Thiết, 25-27/7/2008

237.  BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, TRAN HAU LUONG: Biogas-Gasoline Hybrid Engine. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 3(26), pp. 40-48, 2008

238.  BÙI VĂN GA, LÊ MINH TIẾN, NGUYỄN VĂN ĐÔNG, NGUYỄN VĂN ANH: Hệ thống cung cấp biogas cho động cơ dual-fuel biogas/diesel. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(25)-2008, pp. 17-22

239.  BÙI VĂN GA, TRẦN VĂN QUANG, TRƯƠNG LÊ BÍCH TRÂM, NGUYỄN PHI QUANG: Tối ưu hóa quá trình cung cấp biogas cho động cơ tĩnh tại sử dụng hai nhiên liệu biogas-dầu mỏ. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 5(28)-2008, pp. 22-30

240.  BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRUONG LE BICH TRAM: Engines fueled by biogas: A contribution to energy saving and climate change mitigation. The 6th Seminar on Environment Science and Technology Issues Related to Climate Change Mitigation. Japan-Vietnam Core University Program, Osaka, Japan, 26-28 November 2008

241.  BUI VAN GA, TRAN VAN QUANG, TRUONG LE BICH TRAM: Động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-diesel. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, pp 23-26, tháng 12-2008

242.  BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN THANH HAI TUNG, TRUONG LE BICH TRAM: Biogas-Petroleum Conversion Kit for Stationary Engines. Hội nghị "Nhiên liệu thay thế", Thành phố Hồ Chí Minh, 22-12-2008

243.  BUI VAN GA, TRAN VAN QUANG: Biến thiên CO2 trong khí quyển và viễn cảnh cân bằng carbon trong tương lai. Tuyển tập Công trình Khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Tập 1, pp. 370-382. Hà Nội, 8-9/4/2009

244.  BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, NGUYEN VAN DONG: Hạn chế phát thải chất khí gây hiệu ứng nhà kính với công nghệ ứng dụng khí sinh học trên động cơ đốt trong. Tuyển tập Công trình Khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Tập 1, pp. 383-392. Hà Nội, 8-9/4/2009

245.  BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, NGUYEN VAN DONG: Khả năng giảm phát thải CO2 ở Việt Nam nhờ sản xuất điện năng bằng biogas. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 1(30)/2009, pp. 7-13

246.  BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, TRAN THANH HAI TUNG: Xác định kích thước van cung cấp biogas cho động cơ hai nhiên liệu biogas/diesel nhiều xi lanh cỡ lớn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 3(32)/2009, pp. 24-31

247.  BUI VAN GA: Định hướng đào tạo cho công nghiệp công nghệ cao. Tạp chí Đầu tư nước ngoài, số 36, tháng 6-2009, pp. 50

248.  Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Phi Quang: Tính toán quá trình cung cấp biogas cho động động cơ nhiều xi lanh đánh lửa bằng tia lửa mồi. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009

249.  Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng. Xác dịnh kích thước van cung cấp Biogas cho động cơ hai nhiên liệu Biogas/Diesel nhiều xi lanh cỡ lớn. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 139-146, Đà Nẵng 22-25/7/2009

250.  Hồ Sĩ Xuân Diệu, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Hữu Hường: Hiệu quả môi trường của ô tô hybrid hai chỗ ngồi sử dụng điện và khí dầu mỏ hoá lỏng LPG. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 93-102, Đà Nẵng 22-25/7/2009

251.  Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thế Anh, Hồ Tấn Quyền: Xe gắn máy chạy bằng biogas nén. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 147-156, Đà Nẵng 22-25/7/2009

252.  Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Hương, Nguyễn Việt Hải: Giải pháp phối hợp công suất cho xe gắn máy hybrid. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 157-164, Đà Nẵng 22-25/7/2009

253.  Bùi Văn Ga: Năng lượng “sạch” cho Đà Nẵng-Thành phố môi trường. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 165-178, Đà Nẵng 22-25/7/2009

254.  Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng: Tính toán van cung cấp biogas cho động cơ nhiều xi lanh cỡ lớn. Tạp Chí Giao Thông-Vận Tải, số 8/2009, pp. 25-27

255.  Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Hương: Thiết kế xe gắn máy hybrid. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(33), 2009, pp. 20-27

256.  Bui Van Ga, Tran van Nam, Tran Thanh Hai Tung: Motorcycle fueled by compressed biogas. The 2009 International Forum on Strategic Technologies IFOST2009, Section Renewable Energy and Energy Conservation, pp. 17-24, HoChiMinh City, October 21-23, 2009

257.  Bùi Văn Ga: Carbon Balance in the Atmosphere. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phân ban Công nghệ và Quản lý Môi trường, pp. 49-58, HCMC, 21-23/10/2009

258.  Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Hương: Thiết kế xe gắn máy hybrid. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phân ban Kỹ thuật Ô tô-Động cơ nhiệt, pp. 88-94, HCMC, 21-23/10/2009

259.  Bùi Văn Ga: Ứng dụng biogas trong sản xuất và đời sống ở nông thôn Việt Nam. Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, Đà Nẵng, 8-10/11/2009

260.  Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Anh, Trương Lê Bích Trâm: Nghiên cứu hệ thống cung cấp biogas nén cho xe gắn máy. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 12/2009, pp. 79-82, 2009

261.  Bùi Văn Ga, Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Văn Đông: Nghiên cứu đặc tính siêu kỵ nước của vật liệu tổ hợp C-CNT và khả năng ứng dụng vào lưu trữ biogas. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 34/2009, pp. 50-58

262.  Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Văn Tuấn Anh: Dự báo nhu cầu tiêu thụ khí thiên nhiên trong tương lai tại Thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 6(35)/2009, pp. 39-47

263.  Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Sĩ Xuân Diệu: Hệ thống động lực ô tô hybrid 2 chỗ ngồi sử dụng điện và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển-Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên-Huế, số 6(77)/2009, pp. 57-65

264.  Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Thi Thanh Xuan:Utilization of biogas engines in rural area: A contribution to climate change mitigation. Colloque International RUNSUD 2010, pp. 19-31, Universite Nice-Sophia Antipolis, France, 23-25 Mars 2010

265.  Bùi Văn Ga, Nguyễn Hoàng Nguyên, Văn Tuấn Anh: Tính toán hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng nhiên liệu gas thay xăng cho ô tô, xe máy tại Thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 5/2010, pp. 39-41, 2010

266.  Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch: So sánh hiệu quả của các giải pháp cung cấp biogas cho động cơ đốt trong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 2(37)/2010, pp. 65-72

267.  Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung: Research on using alternative fuels at Danang University. Proceedings of the workshop on Traffic and Environment, Hanoi, 9-10 August 2010, pp. 11-33

268.  Bui Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Hoàng Nguyên: Tính toán van cung cấp hỗn hợp biogas-không khí cho động cơ tự cháy do nén bằng phần mềm FLUENT. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 4(39)/2010, pp. 88-95

269.  Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng: Xây dựng đường đặc tính bộ tạo hỗn hợp của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng biogas nén. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 11/2010, pp. 35-37

270.  Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Phan Đình Minh, Đặng Thị Hồng Tuyển: Nghiên cứu quá trình nén Biogas làm nhiên liệu cho phương tiện vận chuyển cơ giới. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp. 175-184

271.  Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch: So sánh hiệu quả kinh tế của các giải pháp cải tạo động cơ chạy bằng xăng dầu sang chạy bằng biogas. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp.185-192

272.  Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Trần Thanh Hải Tùng,Văn Tuấn Anh: Quy hoạch mạng lưới cấp gas cho thành phố Đà Nẵng. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp.193-202

273.  Nguyễn Đình Lâm, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông: Tổng hợp, định hình và nghiên cứu khả năng hấp phụ Methane cùa Carbon Nano ống (CNT) trong công nghệ lưu trữ Biogas. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp. 321-328

274.  Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải: Phân tích hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng nhiên liệu LPG trên xe gắn máy. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp. 357-362

275.  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến: Mô phỏng quá trình cháy dual fuel biogas-diesel. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 4/2011, pp. 32-34

276.  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng:Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong sản phẩm cháy khuếch tán nhiên liệu biogas.Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật số 80-2011, pp. 107-112

277.  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch:Mô phỏng dòng chảy qua bộ tạo hỗn hợp động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức bằng phần mềm Fluent. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật số 80-2011, pp. 134-138

278.  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến:Nghiên cứu ảnh hưởng của CO2 đến quá trình cháy dual fuel biogas-propane trong buồng cháy 3-D. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật số 81-2011, pp. 96-102

279.  Ga Bui Van, Nam Tran Van, Xuan Nguyen Thi Thanh, Dong Nguyen Van, Thong Nguyen Minh: Utilization of Poor Biogas in Biogas -Diesel Dual Fuel Engine. Da Nang International Forum on Green Technology and Management-IFGTM 2011, Danang City on July 28-29, 2011, pp. 41-50

280.  Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Phạm Đình Long: Ảnh Hưởng của CO2 đến quá trình cháy của biogas trong buồng cháy đẳng tích hình cầu. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 11/2010, pp. 30-34

281.  Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung: A simulation of effects of compression ratios on the combustion in engines fueled by biogas with variable CO2 concentrations. The 1st International Conference on Energy, Environment and Climate Change (ICEC-2011), HoChiMinh City, August 26-27/2011

282.  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Đông: Mô phỏng ảnh hưởng của các yếu tố vận hành đến quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, số đặc biệt 01, 10-2011, pp. 4-9

283.  Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Đông, Lê Xuân Thạch: Tính toán mô phỏng góc đánh lửa sớm tối ưu của xe gắn máy 110cc chạy bằng biogas. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 7(48)/2011, pp. 10-18.

284.  Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Anh: Ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến quá trình đánh lửa của hỗn hợp biogas-không khí bằng ngọn lửa mồi Diesel. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Cửa Lò, 21-23/7/2011, pp.117-124

285.  Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch: Mô phỏng dòng chảy qua bộ cung cấp biogas cho động cơ biogas-xăng GATEC-21. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Cửa Lò, 21-23/7/2011, pp.125-130

286.  Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến: Nghiên cứu quá trình cháy nhiên liệu Biogas được đánh lửa bằng phun mồi Diesel. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Cửa Lò, 21-23/7/2011, pp. 653-660

287.  Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Hữu Hường: Mô phỏng dòng chảy trong bộ cung cấp biogas cho động cơ biogas-diesel GATEC-20. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Cửa Lò, 21-23/7/2011, pp.661-668

288.  Ga Bui Van, Tung Tran Thanh Hai and Dong Nguyen Van: Simulation and experimental studies of perfomance of 110cc motorcycle engine running on biogas. The 4" AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Aerospace Technology. HoChiMinh City, January 10-11, 2012, pp. 182-190

289.  Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung, Le Minh Tien, Le Xuan Thach: Study of Performance of Biogas Spark Ignition Engine Converted from Diesel Engine. The International Conference on Green Technology and Sustainable Development. Hochiminh City, Vietnam, September 29-30, 2012

290.  Dương Việt Dũng, Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang, Lê Minh Tiến: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ Toyota 3Y chạy bằng biogas. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012

291.  Bùi Văn Ga, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Hồ Tấn Quyền: Công nghệ ứng dụng biogas trong sản xuất và đời sống ở nông thôn. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012

292.  Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Lê Xuân Thạch, Phạm Đình Long: Xác định các thông số kết cấu và vận hành tối ưu của động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012

293.  Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ số nén và thành phần nhiên liệu biogas đến quá trình cháy động cơ. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012

294.  Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Đông: Mô phỏng quá trình cháy động cơ sử dụng biogas nén. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012

295.  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến, Nguyễn Việt Hải: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ nhiên liệu kép biogas-diesel. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012

296.  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch: Ảnh hưởng của thành phần CH4, góc đánh lửa sớm và tỉ số nén đến tính năng động cơ biogas. Tạp chí Giao thông Vận tải, 7-2012

297. Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Dương Việt Dũng, Lê Xuân Thạch: So sánh mô hình và thực nghiệm ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm đến tính năng công tác của động cơ biogas. Tạp chí Giao thông Vận tải, 6-2013, pp. 9-10 và 42

298. Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Xuân Thạch: Buồng cháy phù hợp với động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 3(64)/2013, pp. 37-43.

299. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Truong Le Bich Tram, Le Minh Tien, LeXuan Thach: Determination of Optimal Operational Parameters of SI Biogas Engines Converted from Diesel Engines by Modelling and Experimental Studies. The 14th Asian Congress of Fluid Mechanics-14ACFM, October l5-19,2013, Hanoi and Halong, Vietnam, pp. 819-824.

300. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung: A Simulation of Effects of Compression Ratios on the Combustion in Engines Fueled With Biogas with Variable CO2 Concentrations. Journal of Engineering Research and Application www.ijera.com Vol. 3, Issue 5, Sep-Oct 2013, pp.516-523 (Impact Factor 1,69)

301. Bui Van Ga, Tran Van Nam: Mixer Design for High Performance Biogas SI Engine Converted From A Diesel Engine. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT, http://www.ijert.org), Vol. 3 Issue 1, January - 2014, pp. 2743-2760 (Impact Factor 1,76), http://www.ijert.org/view.php?id=7757&title=mixer-design-for-a-high-performance-biogas-si-engine-converted-from-a-diesel-engine#id_fill_verify

302. Bui Van Ga, Tran Van Nam: Appropriate structural parameters of biogas SI engineconverted from diesel engine. IET Renewable Power Generation, pp. 1–7, volume 8 (2014)  http://digital-library.theiet.org/content/journals/iet-rpg

303. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Minh Tien, Bui Thi Minh Tu: Combustion Analysis of Biogas Premixed Charge Diesel Dual Fuelled Engine. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 3 Issue 11, November-2014, pp. 188-194  

304. Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ dual fuel biogas-diesel. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(84), 2014, pp.1-6

305. Bùi Văn Ga, Lê Xuân Thạch, Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Hùng: Điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel biogas-diesel. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc, Phan Rang, 24-26/7/2014, pp. 154-163.

306. Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ: Mô phỏng quá trình cháy động cơ dual fuel biogas-diesel.Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc, Phan Rang, 24-26/7/2014, pp. 164-173

307. Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng: Phân tích biến thiên áp suất trong động cơ dual fuel biogas-diesel cho bởi mô phỏng và thực nghiệm. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 01(86), 2015, pp.24-29

308. B. V. Ga, N. V. Dong and B. V. Hung:  Turbulent burning velocity in combustion chamber of SI engine fueled with compressed biogas. Vietnam Journal of Mechanics, Volume 37, Number 3, pp 205-216, 2015

309. Bùi Văn Ga, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Văn Đông: Ảnh hưởng của nhiên liệu, tỷ số nén và góc đánh lửa sớm đến quá trình cháy hỗn hợp xăng ethanol trong động cơ Daewoo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 1 [98], pp. 22-26, 2016

310. Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Lê Trung: Mô phỏng sự bay hơi của tia nhiên liệu phun mồi trong động cơ dual fuel biogas-diesel. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3 [100], pp. 24-29, 2016

311. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Van Dong, Bui Van Tan: Comparison of Performance and Pollution Emission of Engine Fueled with Gasoline Ethanol BlendedFuels and Biogas. Journal of Science and Technology 112 (2016), pp. 93-99