Chose language:    

Danh mục công trình

 

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

VỀ ĐỘNG CƠ BIOGAS

 

Danh mục và toàn văn các công trình liên quan đến động cơ Biogas của nhóm GATEC đã công bố trong 2 năm trở lại đây
 


1.       Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Thi Thanh Xuan:Utilization of biogas engines in rural area: A contribution to climate change mitigation. Colloque International RUNSUD 2010, pp. 19-31, Universite Nice-Sophia Antipolis, France, 23-25 Mars 2010
Toàn văn:

2.       Bùi Văn Ga, Nguyễn Hoàng Nguyên, Văn Tuấn Anh: Tính toán hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng nhiên liệu gas thay xăng cho ô tô, xe máy tại Thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 5/2010, pp. 39-41, 2010
Toàn văn:  

3.       Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch: So sánh hiệu quả của các giải pháp cung cấp biogas cho động cơ đốt trong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 2(37)/2010, pp. 65-72
Toàn văn:

4.       Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung: Research on using alternative fuels at Danang University. Proceedings of the workshop on Traffic and Environment, Hanoi, 9-10 August 2010, pp. 11-33
Toàn văn:

5.       Bui Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Hoàng Nguyên: Tính toán van cung cấp hỗn hợp biogas-không khí cho động cơ tự cháy do nén bằng phần mềm FLUENT. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 4(39)/2010, pp. 88-95
Toàn văn:

6.       Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng: Xây dựng đường đặc tính bộ tạo hỗn hợp của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng biogas nén. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 11/2010, pp. 35-37
Toàn văn:

7.       Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Phan Đình Minh, Đặng Thị Hồng Tuyển: Nghiên cứu quá trình nén Biogas làm nhiên liệu cho phương tiện vận chuyển cơ giới. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp. 175-184
Toàn văn:

8.       Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch: So sánh hiệu quả kinh tế của các giải pháp cải tạo động cơ chạy bằng xăng dầu sang chạy bằng biogas. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp.185-192
Toàn văn:

9.       Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Trần Thanh Hải Tùng,Văn Tuấn Anh: Quy hoạch mạng lưới cấp gas cho thành phố Đà Nẵng. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp.193-202
Toàn văn:

10.    Nguyễn Đình Lâm, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông: Tổng hợp, định hình và nghiên cứu khả năng hấp phụ Methane cùa Carbon Nano ống (CNT) trong công nghệ lưu trữ Biogas. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp. 321-328
Toàn văn:

11.    Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải: Phân tích hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng nhiên liệu LPG trên xe gắn máy. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp. 357-362
Toàn văn:

12.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến: Mô phỏng quá trình cháy dual fuel biogas-diesel. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 4/2011, pp. 32-34
Toàn văn:

13.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng:Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong sản phẩm cháy khuếch tán nhiên liệu biogas.Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật số 80-2011, pp. 107-112
Toàn văn:

14.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch:Mô phỏng dòng chảy qua bộ tạo hỗn hợp động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức bằng phần mềm Fluent. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật số 80-2011, pp. 134-138
Toàn văn:

15.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến:Nghiên cứu ảnh hưởng của CO2 đến quá trình cháy dual fuel biogas-propane trong buồng cháy 3-D. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật số 81-2011, pp. 96-102
Toàn văn:

16.    Ga Bui Van, Nam Tran Van, Xuan Nguyen Thi Thanh, Dong Nguyen Van, Thong Nguyen Minh: Utilization of Poor Biogas in Biogas -Diesel Dual Fuel Engine. Da Nang International Forum on Green Technology and Management-IFGTM 2011, Danang City on July 28-29, 2011, pp. 41-50
Toàn văn:

17.    Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Phạm Đình Long: Ảnh Hưởng của CO2 đến quá trình cháy của biogas trong buồng cháy đẳng tích hình cầu. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 11/2010, pp. 30-34
Toàn văn:

18.    Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung: A simulation of effects of compression ratios on the combustion in engines fueled by biogas with variable CO2 concentrations. The 1st International Conference on Energy, Environment and Climate Change (ICEC-2011), HoChiMinh City, August 26-27/2011
Toàn văn:

19.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Đông: Mô phỏng ảnh hưởng của các yếu tố vận hành đến quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, số đặc biệt 01, 10-2011, pp. 4-9
Toàn văn:

20.    Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Đông, Lê Xuân Thạch: Tính toán mô phỏng góc đánh lửa sớm tối ưu của xe gắn máy 110cc chạy bằng biogas. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 7(48)/2011, pp. 10-18.
Toàn văn:

21.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam: Ô tô không truyền thống. Nhà Xuất Bản Giáo Dục, 2011

22.    Ga Bui Van, Tung Tran Thanh Hai and Dong Nguyen Van: Simulation and experimental studies of perfomance of 110cc motorcycle engine running on biogas. The 4" AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Aerospace Technology. HoChiMinh City, January 10-11, 2012, pp. 182-190
Toàn văn:

23.    Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung, Le Minh Tien, Le Xuan Thach: Study of Performance of Biogas Spark Ignition Engine Converted from Diesel Engine. The International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Hochiminh City, Vietnam, September 29-30, 2012
Toàn văn:

24.    Dương Việt Dũng, Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang, Lê Minh Tiến: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ Toyota 3Y chạy bằng biogas. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012
Toàn văn:

25.    Bùi Văn Ga, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Hồ Tấn Quyền: Công nghệ ứng dụng biogas trong sản xuất và đời sống ở nông thôn. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012
Toàn văn:

26.    Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Lê Xuân Thạch, Phạm Đình Long: Xác định các thông số kết cấu và vận hành tối ưu của động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012
Toàn văn:

27.    Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ số nén và thành phần nhiên liệu biogas đến quá trình cháy động cơ. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012
Toàn văn:

28.    Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Đông: Mô phỏng quá trình cháy động cơ sử dụng biogas nén. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012
Toàn văn:

29.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến, Nguyễn Việt Hải: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ nhiên liệu kép biogas-diesel. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012
Toàn văn:

30.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch: Ảnh hưởng của thành phần CH4, góc đánh lửa sớm và tỉ số nén đến tính năng động cơ biogas. Tạp chí Giao thông Vận tải, 7-2012
Toàn văn:

 
   

Utilization of Poor Biogas as Fuel for Hybrid Biogas-Diesel Dual Fuel Stationary Engine   Bui Van Ga*‡, Nguyen Viet...

 
   

MIXER DESIGN FOR A HIGH PERFORMANCE BIOGAS SI ENGINE CONVERTED FROM AN DIESEL ENGINE  Bui Van Ga, Tran Van Nam The University of...