Chose language:    

Sách

TT Title Publisher Isued Authors  
 
1 Combustion Modelling in Combustion Chamber of Internal Combustion Engine Education 1997 .Bùi Văn Ga (Chủ biên)
.Phạm Xuân Mai
.Trần Văn Nam
.Trần Thanh Hải Tùng
 
2 Automobile and Pollution Education 1999 .Bùi Văn Ga (Chủ biên)
.Văn Thị Bông
.Phạm Xuân Mai
.Trần Văn Nam
.Trần Thanh Hải Tùng
 
3 Waste Economy in Sustainable Development National Polytic 2001 Bùi Văn Ga và 14 đồng tác giả  
4 Combustion in Internal Combustion Engine Science and Technology 2002 Bùi Văn Ga  
5 Model of Integrate Waste Management and Landfill Planning in Central Part of Vietnam
 
Science and Technology 2005 Bùi Văn Ga (Chủ biên) và 6 đồng tác giả  
6 Integrate Waste Management in Cambodia, Laos and Vietnam Science and Technology 2005 Bùi Văn Ga và 21 đồng tác giả quốc tế  
7 Waste Economy Course Education 2006 Bùi Văn Ga và 7 đồng tác giả  
8 Integrated Waste Management in Cambodia, Laos and Vietnam: Theory and Practice Science and Technology 2005 Bui Van  Ga and 25 authors (Vietnam and International)  
9 Non Conventional Automobile Education 2010 Bùi Văn Ga (Chủ biên), Trần Văn Nam  
10 Biogas Engines Education 2012 Bùi Văn Ga (Chủ biên),
Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch
 
 
   

CONVERTING GASOLINE AUTOMOBILE INTO LPG AUTOMOBILE  PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng 1. System Diagram 2....

 
   

GATEC-21: BỘ PHỤ KIỆN CẢI TẠO ĐỘNG CƠ   XĂNG THÀNH ĐỘNG CƠ   LƯỠNG NHIÊN LIỆU...

 
   

1m3 biogas thành 1 kwh điện Tiền Phong TP - Biogas không chỉ để đun nấu, nhóm nghiên...

 
   

DETERMINATION OF OPTIMAL OPERATIONAL PARAMETERS OF BIOGAS ENGINES CONVERTED FROM DIESEL ENGINES BY MODELLING AND EXPERIMENTAL...