Chose language:    

Động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức được cải tạo từ động cơ diesel

ĐỘNG CƠ BIOGAS ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC

ĐƯỢC CẢI TẠO TỪ ĐỘNG CƠ DIESEL
 
   

RESEARCH ON COMPRESSED BIOGAS MOTORCYCLE   Nguyen Van Dong GATEC ABSTRACT...

 
   

EW PRODUCT: BIOGAS-DIESEL COMPACT ENGINE GATEC developped new model of biogas-diesel compact engine that is very suitable for using...