Chọn ngôn ngữ:    

Envidus Full Text

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

ENVINDUS            Quản lý môi trường công nghiệp là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa. Sai lầm về quản lý môi trường luôn phải trả giá rất đắt, cả về vật chất lẫn sức khỏe và tính mạng của cộng đồng nhiều thế hệ.

            Quản lý môi trường theo phương pháp cổ điển dựa vào tính toán mức độ phát thải một cách thủ công đòi hỏi nhiều thời gian dẫn đến sự chậm trễ trong quyết định tiếp nhận đầu tư. Ngược lại, những quyết định vội vàng, thiếu sự cân nhắc các yếu tố tác động của dự án có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường trong tương lai.
 
            Mặt khác, trong bối cảnh sự cạnh tranh kinh tế và thu hút đầu tư trên thế giới và khu vực diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, những bản qui hoạch công nghiệp cứng nhắc không còn phù hợp. Mọi hình thức qui hoạch hiện đại đều mang tính mở và động, nghĩa là có thể điều chỉnh khi cần thiết nhằm tối ưu hóa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. Đối với những khu vực đang trên đà phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư, tính mở và động của các phương án qui hoạch còn có ý nghĩa lớn. Vì vậy việc thiết lập một công cụ toán học nhằm hỗ trợ cho các nhà quản lý trong lĩnh vực này là rất cần thiết.
 
            Để làm được điều này, chúng ta cần có một phần mềm quản lý môi trường công nghiệp tạo sự giao diện giữa các phần tử phát ô nhiễm và cơ sở dữ liệu GIS về tự nhiên, kinh tế-xã hội... để tính toán vùng ảnh hưởng của đối tượng xem xét một cách tự động. Phần mềm vì vậy có thể đưa ra nhiều giải pháp về địa điểm khác nhau, giúp cho các cơ quan quản lý có cơ sở để xem xét lựa chọn phương án thích hợp nhất.
 
            Đầ Nẵng là thành phố năng động có tốc độ phát triển thuộc loại cao nhất nước. Cơ sở hạ tầng của Thành phố đang được phát triển và nâng cấp từng ngày. Do tốc độ phát triển nhanh chóng và trong xu thế cạnh tranh trong thời kỳ hội  nhập kinh tế, các định hướng phát triển kinh tế-xã hội cũng như qui hoạch công nghiệp của địa phương tất yếu cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.
 
            Trong bối cảnh đó, các nhà quản lý cần có trong tay những công cụ hiệu quả để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời nhằm cải thiện môi trường đầu tư và đảm bảo sự phát triển bền vững.
 
            Vì vậy đề tài "Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp Thành phố Đà Nẵng" rất cần thiết đối với địa phương trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
 
            Nghiên cứu này hướng tới việc xây dựng một phần mềm hoàn chỉnh nhằm hỗ trợ công tác quản lý môi trường công nghiệp theo kiểu động, chạy trong môi trường MAPINFO. Trong khuôn khổ giới hạn của đề tài bước đầu này, ba mô đun sau đây được thiết lập:
 
-        Phát tán chất ô nhiễm thể khí trong không gian
-        Phân bố nồng độ các chất ô nhiễm trên mặt đất
-        Qui hoạch bãi chôn lấp rác
 
            Trên cơ sở tổng hợp tài liệu về hướng nghiên cứu quản lý môi trường công nghiệp trên thế giới đề tài đã xác định hướng đi trong quản lý môi trường hiện đại là dựa vào công nghệ thông tin địa lý GIS.
 
            Về mặt lý thuyết, đề tài đã xây dựng các mô hình toán học về khuếch tán các chất ô nhiễm trong không gian và trên mặt đất và kiểm chứng mô hình bằng những kết quả thực nghiệm trước khi áp dụng để tính toán trong môi trường thực tế.
 
            Về thực tiễn, đề tài đã dựa trên những đặc thù của địa phương về kinh tế xã hội cũng như môi trường để hướng việc xây dựng cơ sở dữ liệu cũng như dự báo những điều kiện đầu vào của chương trình tính toán phù hợp.
 
            Về mặt kỹ thuật, đề tài sử dụng ngôn ngữ MAPBASIC để nối kết giữa các phần tử phát ô nhiễm và cơ sở dữ liệu GIS, cho kết quả trực tiếp trên bản đồ; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu trong ACESS để thuận tiện trong thao tác.
           
            Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài đã thực hiện những nội dung nghiên cứu sau đây:

           
-        Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng
 
-        Kế hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Đà Nẵng
 
-        Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường
 
-        Tổ chức dữ liệu của thư viện các nguồn phát ô nhiễm
 
-        Xây dựng modun tính toán phát thải ô nhiễm trong môi trường không khí
 
-        Xây dựng modun hỗ trợ qui hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn
 

             Toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu được trình bày trong file PDF kèm theo.

Toàn văn báo cáo