Chọn ngôn ngữ:    

Qui hoạch bãi chôn lấp rác

QUI HOẠCH BÃI CHÔN LẤP RÁC KỸ THUẬT

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường-Đại học Đà Nẵng

 

Sự an tòan lâu dài của việc chôn ấp chất thải rắn là một yếu tố quan trọng trong quản lý tổng hợp chất thải rắn. Các chất thải tồn đọng là các thành phần rác không thể tái sinh, là những chất còn lại sau khi thu hồi vật chất, chuyển đổ sản phẩm hay thu hồi năng lượng. Trước đây chất thải rắn thường vứt trên mặt đất hay trên biển. Ngày nay, chôn lấp rác trong đất là giải pháp chính.
 
Kinh nghiệm cho thấy chôn lấp rác là biện pháp kinh tế và ít gây ô nhiễm môi trường nhất trong xử lý chất thải rắn. Mặt dù cho tới nay, chất thải rắn được giảm thiểu nhờ các biện pháp tái sinh, tái chế, phục hồi vật chất và năng lương nhưng lượng rác còn lại phải được chôn lấp vẫn là khâu quan trọng trong tòan bộ chiến lược quản lý chất thải rắn. Quản lý bãi chôn lấp rác bao gồm qui hoạch, thiết kế, vận hành, đóng bãi và kiểm sóat sau khi đóng bãi.
 
Toàn văn bài viết