Chọn ngôn ngữ:    

Ảnh hưởng vận hành

MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC

YẾU TỐ VẬN HÀNH ĐẾN QUÁ TRÌNH CHÁY

CỦA ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC

SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU BIOGAS

 
 

Nồng độ CO2 trong nhiên liệu biogas ảnh hưởng rất ít đến quá trình oxy hóa CH4 nhưng ảnh hưởng đáng kể đến nhiệt độ và áp suất cháy cực đại. Nhiệt độ cực đại giảm 500K và áp suất cực đại giảm 1Mpa khi nồng độ mol của CO2 trong nhiên liệu tăng từ 30% lên 40% đối với động cơ có tỉ số nén 16,3. Góc đánh lửa sớm của động cơ ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả quá trình cháy. Nhiên liệu càng nghèo và tốc độ động cơ càng cao, góc đánh lửa sớm tối ưu càng lớn. Khi cố định góc đánh lửa sớm, công chỉ thị chu trình của động cơ giảm 10% khi tốc độ động cơ tăng từ 1000 vòng/phút lên 3000 vòng/phút.
 

A SIMULATION OF EFFECTS OF OPERATING PARAMETER ON COMBUSTION PROCESS OF SI ENGINE FUELED WITH BIOGAS


CO2concentration in biogas fuel has little effect on CH4, oxidation but has considerable effect on temperature and pressure in combustion chamber. The maximal temperature decreases by 500K and the maximal pressure decreases by 1MPa when CO2mol concentration increases from 30% to 40% in engine with compression ratios of 16.3. Advance ignition angle has important effect on combustion. Optimal advance ignition angle increases with CO2 concentration in biogas and engine speed. With a given advance ignition angle, cycle indicating work of engine may be decreased by 10% when engine speed increases from 1000 rpm to 3000 rpm.