Chọn ngôn ngữ:    

Tinh luyện Biogas

TINH LUYỆN KHÍ BIOGAS

ĐỂ CHẠY ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

 

Động cơ 5kW mỗi giờ tiêu thụ 2,3m3 khí biogas sau khi qua hệ thống lọc xử lý tạp chất sử dụng oxit sắt và nước để hấp phụ H2S và hấp thụ CO2.
Sử dụng nhiên liệu biogas để chạy động cơ cỡ nhỏ là giải pháp thiết thực nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường ở nông thôn