Chọn ngôn ngữ:    

FLUENT-Mô phỏng dòng chảy qua Mixer

MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY QUA
BỘ TẠO HỖN HỢP ĐỘNG CƠ BIOGAS
BẰNG PHẦN MỀM FLUENT

 
      Bài viết này hướng dẫn việc thiết lập mô hình tính toán dòng chảy qua bộ tạo hỗn hợp biogas-không khí cho các loại động cơ chạy bằng nhiên liệu biogas.
      Bài viết gồm các phần:
1. Sơ đồ bộ tạo hỗn hợp
Bộ tạo hỗn hợp gồm đường không khí vào, các lỗ cấp biogas, đường hỗn hợp ra. Trong bộ tạo hỗn hợp có bướm ga để điều chỉnh lượng hỗn hợp cung cấp cho động cơ.

2. Thiết lập mô hình trong GAMBIT
- Lập sơ đồ không gian tính và chia lưới


- Xác lập điều kiện biên


3. Giải phương trình trong FLUENT
- Xác định các điều kiện ban đầu và điều kiện biên

- Giải hệ phương trình4. Hiển thị kết quả tính toán mô phỏng

 
Đồ thị màu trường tốc độ                                                   Đường đồng mức tốc độ

 
Vector tốc độ                                                                      Áp suất tĩnh

 
Phân bố nồng độ CH4                                                        Phân bố nồng độ O2


Biến thiên tốc độ tại các mặt cắt ngang khác nhau của bộ tạo hỗn hợp

5. Thay đổi các điều kiện tính toán
Trên cơ sở mô hình đã thiết lập, chúng ta có thể thay đổi thành phấn biogas, áp suất biogas cung cấp, độ mở bướm ga, tốc độ động cơ, nhiệt độ đường nạp...

Mời bạn xem sách Động cơ Biogas để biết thêm chi tiết