Chọn ngôn ngữ:    

Luận văn Vũ


 HỆ THỐNG ĐO HỆ SỐ TƯƠNG ĐƯƠNG f

CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-DIESEL


Luận văn Thạc sĩ

Bảo vệ ngày 27-12-2014, tại Đại học Đà Nẵng
 
Võ Anh Vũ

Nhóm nghiên cứu Động cơ Biogas GATEC


 
Tóm tắt

             Đề tài này góp phần nghiên cứu phát triển hệ thống điều chỉnh tự động động cơ dual fuel biogas-diesel dựa trên nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số tương đương f của hỗn hợp đến tính năng công tác của động cơ.
             Nội dung nghiên cứu chính tập trung phát triển hệ thống đo hệ số tương đương f. Hệ thống gồm 2 cảm biến lưu lượng kiểu sợi nóng của ô tô Mazda được cải tạo và lắp đặt trên hai nhánh đường ống cung cấp không khí và biogas. Tín hiệu đầu ra của các cảm biến được kết nối với máy tính nhờ card biến đổi analogue/digital và phần mềm Labview.
             Trước khi lắp đặt, các lưu lượng kế được chuẩn bởi lưu lượng kế kiểu bọt xà bông để xác lập quan hệ E=f(Q). Sau khi hệ thống đo hệ số tương đương f được lắp đặt xong, việc chuẩn toàn bộ hệ thống được thực hiện bằng cách phân tích khí trực tiếp sau bộ tạo hỗn hợp để điều chỉnh f cho bởi các cảm biến. Hệ số điều chỉnh k được xác lập theo độ mở của van cung cấp biogas.
             Tính toán mô phỏng quá trình tạo hỗn hợp được thực hiện nhờ phần mềm động học lưu chất FLUENT. Hệ số tương đương f cho bởi mô phỏng được so sánh với kết quả thực nghiệm của f ở các chế độ làm việc khác nhau. Sự phù hợp của kết quả cho bởi mô phỏng và thực nghiệm cho phép chúng ta tính toán dự báo f ở các chế độ công tác khác nhau của động cơ. Trên cơ sở đó xây dựng đặc tính điều khiển động cơ theo nhiên liệu, chế độ vận hành...

             Toàn văn báo cáo: xem tại đây


 

  Hình 1: Giao diện điều khiển hệ thống đo f                                          Hình 2: Hệ thống đo f


 

Hình 3: Hệ số điều chỉnh k                                          Hình 4: Kết quả thí nghiệm


 

Hình 5: Mô phỏng trường vận tốc                                       Hình 6: mô phỏng nồng độ O2Hình 7: So sánh f cho bởi mô phỏng và thực nghiệm