Chọn ngôn ngữ:    

Các bài báo GATEC-Hội nghị CHTK2014

Các bài báo của nhóm GATEC trong

Tuyển tập công trình


Hội nghị Khoa học

Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014
Bài báo số 1
Bài báo số 2
Bài báo số 3
Bài báo số 4
Bài báo số 5
Bài báo số 6