Chọn ngôn ngữ:    

Tia phun LPG

TÍNH TOÁN TIA PHUN LPG TRONG

BUỒNG CHÁY ĐỘNG CƠ

BẰNG PHẦN MỀM FLUENT

 

Trong những công trình trước đây chúng tôi đã thiết lập mô hình một chiều để tính toán sự phát triển của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ. Mô hình này đơn giản phù hợp với thực tế sử dụng trong kỹ thuật. Tuy nhiên để tổng quát hóa mô hình trong nghiên cứu động cơ đốt trong, chúng ta cần kiểm nghiệm nó bằng phần mềm đa phương. Trong bài viết này chúng tôi dùng phần mềm FLUENT làm công cụ nghiên cứu đánh giá
 
In the previous papers, we have presented an integral one-direction model for calculating the development of LPG jet in combustion chamber of international combustion engine. This model is simple , suitable for practical application. However for a generalization application in study of internal combustion engine, we should assess the model by commercial multidirectional one. In this paper, we use the FLUENT code for this purpose.