Chọn ngôn ngữ:    

Công trình mới công bố

Các công trình mới công bố của nhóm GATEC
1.        Bui Van Ga, Tran Van Nam, Bui Thi Minh Tu, Nguyen Quang Trung: Numerical simulation studies on performance, soot and NOx emissions of dual-fuel engine fuelled with hydrogen enriched biogas mixtures. Renewable Power Generation, 5-2018, pp. 1-8 (doi: 10.1049/iet-rpg.2017.0559)

2.       V.G. Bui, V.N. Tran, V.D. Nguyen, Q.T. Nguyen, T.T. Huynh: Octane number stratified mixture preparation by gasoline–ethanol dual injection in SI engines. International Journal of Environmental Science and Technology (2018). https://doi.org/10.1007/s13762-018-1942-1. pp. 1-14, Publisher Springer Berlin Heidelberg

3.        Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Quang Trung, Huynh Tan Tien: Evaporation and mixture formation of gasoline–ethanol sprays in spark ignition engines with pre-blended injection and dual injection: a comparative study. IET Renewable Power Generation,doi: 10.1049/iet-rpg.2018.5106

4.        Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Bùi Thị Minh Tú: Cung cấp nhiên liệu biogas-hydrogen cho động cơ đánh lửa cưỡng bức kéo máy phát điện trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quinhon 19-21/7/2018, pp. 448-458

5.        Bùi Văn Ga, Cao Xuân Tuấn, Phạm Quốc Thái, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Đông: Ảnh hưởng của thành phần hydrogen làm giàu biogas đến công chu trình và phát thải NOx của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quinhon 19-21/7/2018, pp. 175-184

6.        Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Tấn: Xe gắn máy sinh thái. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quinhon 19-21/7/2018, pp. 894-906

7. Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Huỳnh Tấn Tiến: Nghiên cứu quá trình phun và cháy nhiên liệu xăng-ethanol trong động cơ Daewoo A16DMS. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quinhon 19-21/7/2018, pp. 826-837


8.        Bui Van Ga, Bui Thi Minh Tu, Truong Le Bich Tram, Bui Van Hung: Technique of Biogas-HHO Gas Supply for SI Engine. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 8 Issue 05, May-2019, pp. 669-674

9.        Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy: Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO). Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 1.1, 2019, pp. 35-41

10.        Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ1, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang: Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng  bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 3, 2019

11.        Tóm tắt các báo cáo tham dự Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2019