Chọn ngôn ngữ:    

Sách

TT Tên sách Nhà xuất bản Năm xuất bản Đồng tác giả  
 
1 Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ đốt trong Giáo Dục 1997 .Bùi Văn Ga (Chủ biên)
.Phạm Xuân Mai
.Trần Văn Nam
.Trần Thanh Hải Tùng
 
2 Ô tô và ô nhiễm môi trường Giáo Dục 1999 .Bùi Văn Ga (Chủ biên)
.Văn Thị Bông
.Phạm Xuân Mai
.Trần Văn Nam
.Trần Thanh Hải Tùng
 
3 Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững Chính trị
Quốc Gia
2001 Bùi Văn Ga và 14 đồng tác giả  
4 Quá trình cháy trong động cơ đốt trong Khoa học
và Kỹ thuật
2002 Bùi Văn Ga  
5 Mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác ở Miền Trung Việt Nam Khoa học
và Kỹ thuật
2005 Bùi Văn Ga (Chủ biên) và 6 đồng tác giả  
6 Quản lý tổng hợp chất thải ở Campuchia, Lào và Việt Nam Khoa học và Kỹ Thuật 2005 Bùi Văn Ga và 21 đồng tác giả quốc tế  
7 Giáo trình Kinh tế chất thải Giáo Dục 2006 Bùi Văn Ga và 7 đồng tác giả  
8 Integrated Waste Management in Cambodia, Laos and Vietnam: Theory and Practice Science and Technics Publishing House 2005 Bui Van  Ga and 25 authors (Vietnam and International)  
9 Ô tô không truyền thống Giáo dục 2010 Bùi Văn Ga (Chủ biên), Trần Văn Nam  
10 Động cơ biogas Giáo dục 2012 Bùi Văn Ga (Chủ biên),
Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch